అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు | Vinayaka Chavithi

0
400
VINAYAKACHAVITHI

‘ప్రజావారధి’ పాఠకులకు, సందర్శకులకు ‘’వినాయక చవితి ‘’ శుభాకాంక్షలు. మీరు చేసే ప్రతీ కార్యం ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా సజావుగా సాగాలని ఆ విఘ్ననాధుని ఆశీస్సులు మీయందు మీ కుటుంభ సభ్యుల యందు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, తొలిపూజ అందుకునే బొజ్జగణపయ్యఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉండాలని కూరుకొంటూ…. ఎల్లప్పుడూ మీ సంతోషాన్ని కూరుకునే మీ ‘ప్రజావారధి. కాం’

హృదయపూర్వక “Vinayaka Chavithi శుభాకాంక్షలు